Haku

Äänikerrostumia : lyyrinen essee kirjoittajan tilana

Aineiston käyttöoikeudet
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.
QR-koodi

Äänikerrostumia : lyyrinen essee kirjoittajan tilana

Selvitän tutkimuksessani, mikä aiheuttaa kirjoittajassa kokemuksen lyyrisestä esseestä tilana. Lähestyn kysymystä lyyrisyyden näkökulmasta. Tutkimusstrategiani on fenomenologinen, ja tutkimuksessani korostuu kirjoittaja- tutkijan kaksoisroolini. Tutkielmani on taiteellinen tutkimus, jonka taiteellinen osa, Irtainvarasto: lyyrinen essee kirjoittajan tilasta, on sekä tutkimukseni kohde että metodi. Tutkin ensin lyyristä esseetä kirjoittamalla sitä. Seuraavaksi analysoin kirjoittamaani lyyristä esseetä sekä sen kirjoittamisprosessin aikana pitämääni työpäiväkirjaa subjektiivisen lähiluvun menetelmällä. Aineistona työpäiväkirja avaa kokemuksiani lyyrisen esseen kirjoittamisesta. Lyyrinen essee valottaa näiden kokemusten yhteyttä poeettisiin ratkaisuihini. Tutkimukseni teoreettisen viitekehyksen muodostavat Mihail Bahtinin teoria dialogisesta tilasta sekä Victor Turnerin teoria liminaalisuudesta. Näiden avulla jäsennän kirjoittajan tilaa sekä minuuden ja toiseuden dialogina, kielellisenä tilana että liminaalitilana. Työni perusteella esitän, että lyyrisen esseen kirjoittamisprosessi nojaa lyyriseen ajatteluun, jonka ulottuvuudet ovat kirjoittajan aktiivinen olemattomuus ja itsereflektio. Näiden kahden vastakkaisen tilan väliin muodostuu liminaalitila, joka kannustaa lyyristä esseistiä sisäiseen dialogiin. Dialogiin osallistuvat kirjoittajan minuus sekä hänen tekstistä abstrahoimansa lyyrinen minä, toiseus. Tässä sisäisessä dialogissa kirjoittaja sovittaa yhteen henkilökohtaiset kokemuksensa sekä esteettiset pyrkimyksensä lyyriseksi esseeksi. Lyyrisen esseistin sisäistä dialogia ruokkii se, että hän lukee ja kuuntelee työstämäänsä tekstiään ja reagoi kuulemaansa lyyrisen minän ääneen omalla äänellään. Lyyrinen ajattelu nojaakin kielen musiikillisiin piirteisiin, kuten sävyihin, rytmeihin ja dynamiikkaan. Minuuden ja toiseuden dialogi kerrostuukin lyyriseen esseeseen ääniksi, jotka synnyttävät lukijassa vaikutelman monimerkityksisestä, välittömästä ja puheenomaisesta tekstistä.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet