Opiskelijajärjestön puheenjohtajuusvuoden koettu yhteys esimiestehtävissä toimimiseen

Aineiston käyttöoikeudet
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.
QR-koodi

Opiskelijajärjestön puheenjohtajuusvuoden koettu yhteys esimiestehtävissä toimimiseen

Tämän Pro Gradu -tutkielman tarkoituksena on luoda katsaus siihen, minkälaisia merkityksiä opiskelijajärjestö Pörssi ry:n entiset puheenjohtajat antavat opiskelijajärjestön puheenjohtajuusvuoden kokemuksille heidän työuransa näkökulmasta. Tutkimustehtävänä oli selvittää, ovatko nämä kokemukset mahdollisesti auttaneet puheenjohtajia työllistyvyyden, työtehtävissä toimimisen ja esimiestehtäviin työllistymisen sekä työuralla etenemisen näkökulmista. Tutkielmalla pyritään lisäämään ymmärrystä järjestöaktiivisuuden sekä työllistyvyyden ja työuran etenemisen yhteydestä yleisesti sekä erityisesti esimiestehtävien kannalta. Tarkempi tutkimustehtävä ja samalla tutkielman päätutkimuskysymys on, miten opiskelijajärjestö Pörssi ry:n puheenjohtajuusvuosi on mahdollisesti vaikuttanut entisten puheenjohtajien työuraan. Tutkielman teoriaosuus on koottu opiskelijajärjestöihin, opiskelijajärjestötoimintaan, opiskelijajärjestön puheenjohtajuuteen, työllistyvyyteen, työuraan ja esimiestyöhön liittyvästä aiemmasta tutkimuksesta. Teoreettisina malleina esimiestyötä kuvaamassa toimivat Henry Mintzbergin esimiestyön rooliteoria ja siitä Raimo Nurmen suomentama HIP-malli. Empiirinen tutkimus toteutettiin haastattelemalla kymmentä opiskelijajärjestö Pörssi ry:n entistä puheenjohtajaa. Tuloksena haastatteluaineistosta muodostettiin 12 kokemuksissa toistunutta teemaa, jotka yhdisteltiin neljäksi laajemmaksi kategoriaksi kuvaamaan heidän merkityksenantojaan puheenjohtajuuden esimieskokemuksen ja työuransa välillä. Tutkielman tulosten perusteella opiskelijajärjestön puheenjohtajuusvuosi on koettu esimieskokemuksena, josta on ollut entisille puheenjohtajille hyötyä työelämätaitojen kartuttajana sekä esimiesvalmiuksien kasvattajana. Tutkimus osoittaa, että opiskelujärjestötoiminta voi olla laajemmallekin kohdejoukolle hyödyllinen työkokemus myöhemmän työelämän kannalta olennaisen osaamisen kartuttamiseen.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet