Haku

Monialaiset ammattikirjoittajat : kokemuksia ammatti- ja kirjoittajaidentiteeteistä

QR-koodi

Monialaiset ammattikirjoittajat : kokemuksia ammatti- ja kirjoittajaidentiteeteistä

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millainen ammatti- ja kirjoittajaidentiteetti on monialaisilla ammattikirjoittajilla, jotka työskentelevät samanaikaisesti eri tekstigenrejen parissa ja eri ammattialoilla, kuten toimittajina, kirjailijoina ja kaupallisen sisällöntuotannon parissa.

Tutkimuksen teoriaosuudessa perehdyttiin kirjailijoiden ja journalistien ammatti-identiteettien kehittymiseen ja ammattien historiaan. Kirjailijan työhön liittyvää keskustelua on perinteisesti leimannut romanttinen taitelijamyytti. Journalismia taas on kuvattu professioksi, jota määrittävät tietyt arvot. Lisäksi tutkimuksessa tehdään katsaus siihen, millainen on media-ala ja yleisemmin työelämä juuri nyt.

Tutkimusaineisto koostui seitsemästä teemahaastattelusta. Haastateltavat olivat kirjoittajia, joilla oli työkokemusta vähintään kolmelta eri ammattialalta. Analyysimenetelmä oli teoriasidonnainen sisällönanalyysi.

Haastatteluaineistosta tehdyn analyysin perusteella kirjoittaminen itsessään oli monialaisille ammattikirjoittajille kaiken työn keskiössä. Alalle päätymisen motiivit liittyvät heillä ennen kaikkea kirjoittamiseen ja itseilmaisuun perinteisten journalististen arvojen sijaan. Haastateltavien ammattikirjoitajien identiteetit olivat joustavia, vaihtuvia ja jatkuvan neuvottelun kohteena.

Analyysin perusteella kirjoittajille ei synny rooliristiriitoja kaupallisen sisällöntuotannon ja journalismin tekemisen välillä. Sen sijaan journalistisissa teksteissä saatetaan käyttää kaunokirjallisia keinoja.

Tallennettuna: